[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
อบต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  งามวิไลไหมมัดหมี่ เขียวขจียางพารา แสนล้ำค่าป่าดงเมา ประเพณีเก่าบุญบั้งไฟ เลื่องลือไกลคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง อยู่คู่เคียงคนหนองซน
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป

link banner

หน้งสือพิมพ์

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 8 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

  
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.  
 

ข้อมูลทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน

ข้อมูลการติดต่อ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน 
161 หมู่ที่ 1  ตำบลหนองซน
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
โทร / โทรสาร 042530876

ข้อมูลทั่วไป

1. ที่ตั้ง
ตำบลหนองซน อยู่ห่างจากอำเภอนาทม  10  กิโลเมตร อยู่ทางทิศตะวันออก
ของอำเภอนาทม  ห่างจากจังหวัดนครพนม   96   กิโลเมตร
ทิศเหนือ          ติดกับตำบลโพธิ์หมากแข้ง  อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดหนองคาย
ทิศใต้             ติดกับตำบลดอนเตย  อำเภอนาทม  จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันออก     ติดกับตำบลโพนทอง  อำเภอบ้านแพง   จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันตก      ติดกับตำบลนาทม  อำเภอนาทม   จังหวัดนครพนม

2. ลักษณะภูมิประเทศ
       พื้นที่ส่วนใหญ่ในตำบลหนองซน เป็นพื้นที่ราบเหมาะสมแก่การทำนา ทำไร่  ดินส่วนใหญ่มีปัญหา  คือดินจืด  แหล่งน้ำมีเพียงพอสำหรับการเกษตร 
จะขาดแคลนบางพื้นที่เท่านั้น

3. จำนวนหมู่บ้าน

         จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.  มี    13   หมู่บ้าน 

4.  เนื้อที่ 

พื้นที่ทั้งหมดมีจำนวน   87,188 ไร่   ประมาณ   139.5  ตารางกิโลเมตร  เป็นพื้นที่การเกษตร    69,750   ไร่     
 
5.  ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น            9, 748 คน
เป็นชาย                    4,664   คน
เป็นหญิง                   4,557   คน
 
ุ6. แนะนำคณะผู้บริหาร
1. นายสนอง โมธรรม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน
2.นายสัมพันธ์  เวียงสมุทร  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน
3.นายวิเศษ  ทมถา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน

7. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน มีสมาชิก อบต. จำนวน 25 คน
          นายคำภา  โมธรรม      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน
          นายสวาส  อุดทุม        รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน
          พ.อ.อ.ธนพล  สุวรรณรอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
          การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน  นั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทำส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน  ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซนจะสมบูรณ์ได้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร    นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทาง ในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ นั้น  จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม
การวิเคราะห์ภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. ใช้เทคนิคSWOTเข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น  7  ด้าน  ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ดังนี้
ด้านโครงสร้างพื้นฐานมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
1.1  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา 67 (1))
1.2  ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68 (1))
1.3  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68 (2))
1.4  ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 68 (3))
1.5  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16 (4))
1.6  การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5))
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67 (6))
2.2  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3))
                     2.3  ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(มาตรา 68 (4))
.2.4  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(มาตรา 16 (10))
2.5  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16 (2))
2.6  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน             
          (มาตรา 16(5))
2.7  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19))
 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
3.1  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4))
.3.2  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน(มาตรา68(8))
3.3  การผังเมือง (มาตรา 68 (13))
3.4  จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16 (3))
3.5  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16 (17))
3.6  การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28))
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
4.1  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6))
4.2  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5))
4.3  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7))
4.4  ให้มีตลาด (มาตรา 68 (10))
4.5  การท่องเที่ยว (มาตรา 68 (12))
4.6  กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68 (11))
4.7  การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6))
4.8  การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7))
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
5.1  คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67 (7))
          5.2  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67 (2))
5.3  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12))
ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
6.1  บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(มาตรา 67 (8))
6.2  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5))
6.3  การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9))
6.4  การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น             
(มาตรา 17 (18))
ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
7.1  สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(มาตรา 45 (3))
7.2  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร
ให้ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา 67 (9))
7.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16 (16))
7.4  การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(มาตรา 17 (3))
7.5  การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา 17 (16))
ภารกิจทั้ง  7 ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล  ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ

หมายเหตุ : มาตรา 67, 68 หมายถึง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2543

                 มาตรา 16,17 และ 45 หมายถึง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

  ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ  ดังนี้

ภารกิจหลัก

1.  ด้านการดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.  ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
                     3.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
                   4.  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                   5.  ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
                   6.  ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม
                   7.  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                   8.  ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                   9.  ด้านการปศุสัตว์

ภารกิจรอง

                    1.  การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
                    2.  การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
                    3.  การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
                    4.  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน
                    5.  การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
                    6.  การบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน 
161 หมู่ที่ 1  ตำบลหนองซน
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
โทร / โทรสาร 042530876