[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
อบต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  งามวิไลไหมมัดหมี่ เขียวขจียางพารา แสนล้ำค่าป่าดงเมา ประเพณีเก่าบุญบั้งไฟ เลื่องลือไกลคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง อยู่คู่เคียงคนหนองซน
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป

link banner

หน้งสือพิมพ์

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 8 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

  
อำนาจและหน้าที่  
 

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน
                   การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน นั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทำส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน  ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดงจะสมบูรณ์ได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซนยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร  นอกจากนั้นยังได้ เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ นั้น  จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม
                    การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. ใช้เทคนิค SWOT    เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน  กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ดังนี้
 
                     ๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
 1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑))
 2. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘(๑))
 3. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา ๖๘(๒))
 4. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา ๖๘(๓))
 5. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา ๑๖(๔))
 6. การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖(๕))
 
การวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานการณ์และศักยภาพการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน (โดยเทคนิค SWOT)
จุดแข็ง (Strengths : S) /โอกาส(Opportunities : O) จุดอ่อน (Weaknesses :W) /อุปสรรค
(Threat :T)
๑. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซนเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบน้อย เมื่อเทียบสัดส่วนพื้นที่ความรับผิดชอบกับองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียง ๑. ขาดแคลนทรัพยากร บุคคลในความชำนาญด้านเทคนิค การก่อสร้าง การวางผังเมืองรวม
๒. การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานยังมีน้อย
๒. การควบคุม ดูแล บำรุงรักษาด้านโครงสร้างพื้นฐานสามารถทำได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากความจำกัดของพื้นที่เอื้ออำนวย
๓.องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนในพื้นที่มีการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานอันนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
๔. ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ         มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและเชื่อมต่อกับเส้นทางสายหลัก
๕. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
๓.เจ้าหน้าที่ขาดทักษะการประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
๔. งบประมาณในการพัฒนายังไม่เพียงพอ
๕. ลักษณะทางกายภาพและภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบล ไม่มีลำน้ำไหลผ่าน ทำให้ประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากและแล้งมากในฤดูแล้ง
๖. การลงทุนก่อสร้างในบางประเภท ทำได้ยากเนื่องจากติดขัดในข้อบังคับและระเบียบกฎหมาย
 
 
.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 1. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗(๖))
 2. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗(๓))
 3. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา ๖๘(๔))
 4. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา ๑๖(๑๐))
 5. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖(๒))
 6. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา ๑๖(๕))
 7. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖(๑๙))
 
การวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานการณ์และศักยภาพการพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต (โดยเทคนิค SWOT)
จุดแข็ง (Strengths : S) /โอกาส(Opportunities : O) จุดอ่อน (Weaknesses :W) /อุปสรรค
(Threat :T)
๑.บุคลากรมีความรู้ ทักษะ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและมีความคิดที่ริเริ่มสร้างสรรค์
๒. ชุมชนมีการรวมกลุ่มส่งเสริมการรักษาสุขภาพ
๑.ยังขาดแคลนบุคลากรด้านการสาธารณสุข
๒. งบประมาณการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาและสาธารณสุขยังไม่เพียงพอ
๓. นโยบายในทุกระดับ สอดคล้องและเอื้ออำนวยต่อการดำเนินงานด้านสุขภาพของชุมชน
๔. ปัจจุบันประชาชนตื่นตัว และตระหนักถึงปัญหาของสุขภาพมากยิ่งขึ้น
๕. โอกาสเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง
๖. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ ที่มีเจตนารมณ์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญา สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
๗. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการจัดการศึกษา และส่งเสริมกีฬาภายในชุมชน
๘. การคมนาคมที่สะดวกเอื้อต่อการพัฒนาด้านการศึกษา และสาธารณสุข
๓. การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานยังมีน้อย
๔. ภารกิจการถ่ายโอน ด้านการศึกษาและการสาธารณสุขยังไม่เป็นรูปธรรม
๕. องค์การบริหารส่วนตำบลขาดความพร้อมในการเตรียมการดำเนินงานตามภารกิจการถ่ายโอน อาทิเช่น กำลังคน สถานที่ดำเนินงาน งบประมาณ และความพร้อมด้านเทคโนโลยี
๖.ขาดการจัดสรรที่ดินเพื่อการสาธารณะประโยชน์ เช่น อาคารสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลานกีฬาอเนกประสงค์ สวนสาธารณะ
๗. ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงานตามนโยบายการศึกษา และสาธารณสุข
          ๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗(๔))
 2. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
     (มาตรา ๖๘(๘))
 1. การผังเมือง (มาตรา ๖๘(๑๓))
 2. จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา ๑๖(๓))
 3. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
     (มาตรา ๑๖(๑๗))
 1. การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖(๒๘))
                   การวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานการณ์และศักยภาพการพัฒนาด้านการจัด
                   ระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
                                   (โดยเทคนิค SWOT)
จุดแข็ง (Strengths : S) /โอกาส(Opportunities : O) จุดอ่อน (Weaknesses :W) /อุปสรรค
(Threat :T)
๑. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซนเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบน้อย เมื่อเทียบสัดส่วนพื้นที่ความรับผิดชอบกับองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียง ๑. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญในเทคนิคเฉพาะด้าน เช่นเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. การควบคุม ตรวจสอบ และการรักษา
ความสงบเรียบร้อยสามารถทำได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากเขตพื้นที่มีจากัด
๓. การจัดตั้งองค์กรสนับสนุนงาน เช่นอปพร. มีความเข้มแข็ง
๔. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการจัดการด้าน การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๕. เส้นทางการคมนาคมสะดวกและเป็น
เส้นทางสายหลัก เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๖. เขตพื้นที่เชื่อมต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีศักยภาพง่ายต่อการขอความช่วยเหลือในการระงับเหตุเร่งด่วน
๒.งบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ไม่เพียงพอ
๓. ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบมีแหล่งชุมชน และโรงงานซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง เอื้อต่อการเกิดเหตุต่างๆได้ง่าย
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่มีความพร้อมในการรักษาความสะอาดของชุมชน เนื่องจากขาดปัจจัยหลายด้าน เช่น งบประมาณสนับสนุน บุคลากร เทคโนโลยี เป็นต้น
๕.๔  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 1. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘(๖))
 2. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘(๕))
 3. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘(๗))
 4. ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘(๑๐))
 5. การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘(๑๒))
 6. กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา ๖๘(๑๑))
 7. การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖(๖))
 8. การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖(๗))
 
การวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานการณ์และศักยภาพการพัฒนาด้านการวางแผน   การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว
                                     (โดยเทคนิค SWOT)
จุดแข็ง (Strengths : S) /โอกาส(Opportunities : O) จุดอ่อน (Weaknesses :W) /อุปสรรค
(Threat :T)
๑. จำนวนประชากรในพื้นที่มีจำนวนมาก สามารถส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ได้อย่างเหมาะสม
๑. พื้นที่มีขนาดใหญ่ ไม่เหมาะสมสำหรับ
การลงทุนในระยะยาว
๒. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการจัดการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชน การพาณิชย์ การลงทุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร ๒. ผลิตภัณฑ์ OTOP หรือสินค้าของกลุ่มขาดการพัฒนาด้านรูปแบบการบรรจุให้มีความทันสมัยและ เป็นไปตามความ รสนิยมของกลุ่มลูกค้า
๓. ปัจจุบันแรงงานที่มีฝีมือไปประกอบอาชีพอื่นที่มีรายได้สูงกว่า
๔. ไม่มีศูนย์วัฒนธรรมเพื่อเป็นศูนย์กลาง
รวบรวมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
  ๕.๕  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        
         มีภารกิจ  ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 1. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๗(๗))
 2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา ๖๗(๒))
 3. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา ๑๗ (๑๒))
การวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานการณ์และศักยภาพการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                                      (โดยเทคนิค SWOT)
จุดแข็ง (Strengths : S) /โอกาส(Opportunities : O) จุดอ่อน (Weaknesses :W) /อุปสรรค
(Threat :T)
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ กำหนดอำนาจหน้าที่ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับท้องถิ่น ประชาชน และชุมชน
๒. รัฐบาลมุ่งเน้นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมการแก้ปัญหาขยะและน้ำเน่าเสียและการกำจัดขยะมูลฝอย
๓. ปัจจุบันองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชนและ
มวลชน เริ่มตระหนักถึงปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม
๔. การควบคุม ดูแล บำรุงรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน สามารถทำได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากความจำกัดของพื้นที่เอื้ออำนวย
๑. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านในการจัดระบบการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูล และน้ำเสีย
๒.บุคลากรไม่มีความรู้ และประสบการณ์ในการดูแลสิ่งแวดล้อม
๓. ขาดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชน เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบการกำจัดขยะและน้ำเน่าเสีย
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีระบบการบำบัดน้ำเสีย และการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบและครบวงจร
 
 
  ๕.๖   ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น         
          มีภารกิจ  ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 1. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา ๖๗(๘))
 2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗(๕))
 3. การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖(๙))
 4. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา ๑๗(๑๘))
การวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานการณ์และศักยภาพการพัฒนาด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
                                   (โดยเทคนิค SWOT)
จุดแข็ง (Strengths : S) /โอกาส(Opportunities : O) จุดอ่อน (Weaknesses :W) /อุปสรรค
(Threat :T)
๑. มีพระราชบัญญัติศาสนา พระราชกฤษฎีกาและระเบียบใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
๒. มีคณะกรรมการศาสนาจังหวัด ให้คำปรึกษาเสนอแนะ ในการดำเนินงานเกี่ยวกับศาสนาจังหวัด
๓. จังหวัด อำเภอ หน่วยสถานศึกษาให้ความสำคัญการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านศาสนา
๔. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงกรม พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดอำนาจหน้าที่ด้านการส่งเสริมศาสนา
๕. มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่สั่งสมและ
สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของท้องถิ่น
๖. มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น
๗. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   มีอำนาจในการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๑. โครงสร้างอำนาจหน้าที่ ยังไม่ชัดเจนทำให้ยากแก่การดำเนินงานและติดตามประเมินผล
๒. งบประมาณด้านการเผยแพร่ศาสนาไม่เพียงพอ
๓. ขาดการประสานเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานในการอนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟูส่งเสริมการพัฒนา เผยแพร่แลกเปลี่ยนและวิจัยงานด้านวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
๔. ขาดการปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นใหม่ เห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่น
๕. ขาดการส่งเสริมการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและระบบการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่ต่อเนื่องและเป็นนามธรรม
๖. ไม่มีหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ วิจัยประชาสัมพันธ์ แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
 
๕.๗  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 1. สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
                                    (มาตรา ๔๕(๓))
 1. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗(๙))
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา ๑๖(๑๖))
 3. การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๑๗(๓))
(๕) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครอง
    ส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา ๑๗(๑๖))
การวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานการณ์และศักยภาพการพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร 
                                ปกครองส่วนท้องถิ่น

                                          (โดยเทคนิค SWOT)
จุดแข็ง (Strengths : S) /โอกาส(Opportunities : O) จุดอ่อน (Weaknesses :W) /อุปสรรค
(Threat :T)
๑. ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการยอมรับจากสังคมว่ามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชนมากที่สุด
๒. มีองค์กรอิสระที่แต่งตั้งตามกฎหมายเพื่อทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานราชการมากยิ่งขึ้น
๓. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาออกสู่ประชาชน
๔. มีการรณรงค์ ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
๑. ปัจจุบันระบบอุปถัมภ์ยังคงอยู่ในระบบราชการไทย เป็นเหตุให้มีการสนับสนุนการทุจริตอย่างมาก และแก้ไขได้ยาก
๒. ขาดการสร้างจิตสำนึกให้แก่ข้าราชการ และการเมือง และการส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามาตรวจสอบการบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ขาดการมีส่วนร่วม
๓. การทุจริตเกิดจากความร่วมมือหลายฝ่าย โดยใช้ช่องว่างของกฎหมายและขาดการตรวจสอบอย่างจริงจัง
 
ภารกิจทั้ง  ๗ ด้าน  ตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ
 
 
หมายเหตุ : มาตรา ๖๗,๖๘ หมายถึง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๔๓
                 มาตรา ๑๖,๑๗ และ ๔๕ หมายถึง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่
                 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
 
 

. ภารกิจหลัก  และภารกิจรองที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซนจะดำเนินการ

         ภารกิจหลัก

 1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
 6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา
 7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 

           ภารกิจรอง

 
(๑)  การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี
(๒)  การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
(๓)  การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
(๔)  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน
 
๗. สรุปปัญหา และแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง
                        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน  กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วน