ภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน

ภาพ การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ถึง 15 ตุลาคม 2565 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน