กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน

นางพนอม อังคุนันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางพินใจ  คำเอี่ยม
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีชำนาญงาน

ว่าที่ ร.ต.ญ.รวิวรรณ  เรืองวรบูรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวพัชนี  พันธ์กาง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายทักษิณ วิเศษอักษร
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวพัชนี  พันธ์กาง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน