ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง เลขที่ 161 ถนนคำแม่นาง-ดอนสะฝางตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 44150
โทรศัพท์ 042-530876

ที่ตั้งและอาณาเขต
          ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน ตั้งอยู่เลขที่ 161 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ ๑ ถนนดอนสะฝาง – คำแม่นาง ตำบลหนองชน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม อยู่ห่างจากอำเภอนาทม ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดนครพนม ประมาณ 96 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
-ทิศเหนือจด ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย
-ทิศใต้จด ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม
-ทิศตะวันออกจด ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง
-ทิศตะวันตกจด ตำบลนาทม อำเภอนาทม
เนื้อที่  ตำบลหนองชน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 139.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 87,188 ไร่
ภูมิประเทศ
           องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชน มีพื้นที่ทั่วไปเหมาะแก่การทำเกษตรกรรมมีพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 69,750 ไร่ ไม่มีแม่น้ำที่สำคัญไหลผ่าน มีลำคลองสายเล็กๆ มีน้ำเฉพาะในฤดูฝน ในฤดูแล้งน้ำจะแห้งหมด ราษฎรในพื้นที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมาก จำนวนหมู่บ้านในเขตตำบลหนองซน มีจำนวนหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากร และผู้นำหมู่บ้าน ดังตารางต่อไปนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนหลัง

ชาย

หญิง

รวม

ชื่อผู้นำหมู่บ้าน

1

บ้านหนองซน

271

440

465

905

นายประสิทธิ์  เชียงขวาง

2

บ้านคำแม่นาง

166

294

311

605

นายทรงศรี  เชียงขวาง

3

บ้านนานอ

186

284

287

571

นายสมพงษ์  ก้อนกั้น

4

บ้านสามแยก

186

436

441

877

นายหนูเจียม เชียงขวาง

5

บ้านนาดี

178

256

245

501

นายสำเนียง โมธรรม

6

บ้านนาดีใต้

209

316

312

628

นายวิชัย  โมธรรม (กำนัน)

7

บ้านชัยมงคล

327

500

493

993

นายวิชิต  แสนบุตร

8

บ้านหนองซน

265

492

416

908

นายผาลี  พุทธกัง

9

บ้านเทพนิมิต

259

344

321

665

นายบุญเหลือ  ชารัมย์

10

บ้านแสนสำราญ

226

362

382

744

นายสำรอง  อันฤทธิ์

11

บ้านโนนสวาท

114

161

183

344

นายพิเชษฐ์ คำวัง

12

บ้านโนนสะอาด

179

317

314

631

นายบุญสรร  แสนลา

13

บ้านนาดี

150

276

251

527

นายกฤษดา  โมธรรม

14

บ้านนาดีพัฒนา

141

247

238

485

นายมนัส  โมธรรม

สภาพทางเศรษฐกิจ

     อาชีพ  ประชากรของตำบลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   เช่น  การทำสวนยางพารา  ทำสวน  ผลไม้   เลี้ยงสัตว์  ปลูกผัก  นอกจากนี้บางส่วนประกอบอาชีพค้าขาย  รับจ้าง  และรับราชการ  

          หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

                    สถานีบริการน้ำมัน                                  6        แห่ง

                   โรงสี (ขนาดเล็ก)                                   22       แห่ง

                   ตลาดชุมชน                                            6        แห่ง

                   ตลาดรับซื้อยางพารา                            15        แห่ง

สภาพทางสังคม

ด้านการศึกษา

                  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                 4        แห่ง   

                  โรงเรียนประถมศึกษา                              6        แห่ง

                  โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส)       6        แห่ง   

                  โรงเรียนมัธยมศึกษา                                 1        แห่ง   

                   ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน            14        แห่ง

          สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                    วัด                                                           16         แห่ง 

                   สำนักสงฆ์                                                8         แห่ง 

   สาธารณสุข

                  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล           2        แห่ง

                  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                             2        แห่ง

                  สถานพยาบาลเอกชน  (คลินิก)                 2        แห่ง

               อัตราการมีและใช้ส้วมซึม                   ทุกครัวเรือน  (100 %)

    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                   จุดตรวจประจำตำบล                      2        แห่ง

 บริการพื้นฐาน

     การคมนาคม

        ทางบก  ถนนสายหลัก  คือ  ถนนทางหลวงชนบท  3004  คำแม่นาง – ดอนสะฝาง

         การไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้าเข้าถึงครบทั้ง  14  หมู่บ้าน  และมีไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชน ทั้ง 14 หมู่บ้าน

  ประปา มีระบบน้ำประปาครบทั้ง 14 หมู่บ้าน

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

          การรวมกลุ่มของประชาชน

          กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มทอผ้า กลุ่มทำปุ๋ยหมัก กลุ่มทำไม้กวาด กลุ่มสหกรณ์สวนยางพารา

          ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

          พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชน มีสภาพเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การปลูกพืชเศรษฐกิจการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ และการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจะสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนมากกว่าการทำการเกษตรแบบดั้งเดิม แต่สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่แห้งแล้ง ขาดแหล่งน้ำ ในการทำการเกษตร ต้องรอน้ำช่วงฤดูฝนอย่างเดียว

          ด้านศาสนา วัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่น

  1. มีศูนย์วัฒนธรรมประจำตำบล และประเพณีของหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน โดยมีการจัดงานในวันที่ 18 เมษายน ของทุกปี ณ อบต.หนองชน สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้
  2. หนองไชยวาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านดี กำลังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยสร้างเรือพายตามแบบธรรมชาติ เพื่อให้ประชาชนได้ผ่อนคลาย และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้รู้จักอย่างแพร่หลาย