ฝ่ายบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

นายเกษม สมสู่

โทร. 080-0078732

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน

นายมงคล ไหลครบุรี

โทร. 086-2220645

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน

นายพนม เชิดสะภู

โทร. 093-0584513

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน

นายคำผอง โมธรรม

083-3613602

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน