ฝ่ายบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

นายเกษม สมสู่

080-0078732

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน

นายมงคล ไหลครบุรี

086-2220645

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน

นายพนม เชิดสะภู

093-0584513

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน

นายคำผอง โมธรรม

083-3613602

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน