สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน

อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

นายวิมิล แสนบุตร

โทร. 061-5600051

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน

นายสิงหา พุทธกัง

โทร. 093-3404609

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน

นายสนชัย นันทะวงศ์

โทร. 081-0363806

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน หมู่ที่ 1

นายประยอม เชียงขวาง

โทร. 098-2209610

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน หมู่ที่ 2

นางประถม ครุณะวงศ์

โทร. 081-0520470

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน หมู่ที่ 3

นายไวพจน์ เชียงขวาง

โทร. 088-5090440

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน หมู่ที่ 4

นายวัชยา โมธรรม

โทร. 087-1623015

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน หมู่ที่ 5

นายนิคม ไชยะนุ

โทร. 098-2105534

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน หมู่ที่ 6

นายวิมิล แสนบุตร

โทร. 061-5600051

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน หมู่ที่ 7

นายสิงหา พุทธกัง

โทร. 093-3404609

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน หมู่ที่ 8

นางอรุณรัตน์ มาตรทอง

โทร. 080-1638913

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน หมู่ที่ 9

นายเจตพล จิตรจักร์

โทร. 095-1917781

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน หมู่ที่ 10

นายคำหลวย บุญเติม

โทร. 084-7104561

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน หมู่ที่ 11

นายอมร ขันธ์วงศ์

โทร. 081-0536841

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน หมู่ที่ 12

นายเอกชัย โมธรรม

โทร. 095-1917781

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน หมู่ที่ 13

นายชวนัส โมธรรม

โทร. 093-4737859

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน หมู่ที่ 14