สำนักปลัด การบริหารส่วนตำบลหนองซน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ว่าง

นายจีระศักดิ์ ศิริสานต์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวธีร์จุฑา  อุสาราช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอธิรดี  ทันบุญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป

นางฐิรญา  แสนบุตร
เจ้าพนักงานธุรการ

นายปรัชญา  ป้องทอง
เจ้าพนักงานธุรการ

นายพนม  เทพสกุล
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

 

นางสาวเกวลี  วงศ์คำจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุรีรัตน์  บุญเอี่ยม
พนักงานทั่วไป

นายชวลิต  วะชุม
ผู้ช่วย จพง.ป้องกันฯ