สำนักปลัด การบริหารส่วนตำบลหนองซน

พ.อ.อ.ธนพล สุวรรณรอ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายจีระศักดิ์ ศิริสานต์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวธีร์จุฑา  อุสาราช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอธิรดี  ทันบุญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวนิลุบล  วุฒิสาร
นักจัดการงานทั่วไป

นายณัฐพงษ์  อินทร์แขน
นิติกร

นางฐิรญา  แสนบุตร
เจ้าพนักงานธุรการ

นายปรัชญา  ป้องทอง
เจ้าพนักงานธุรการ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ว่าง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าง

เจ้าพนักงานสาธารณะสุข
ว่าง

นางสาวเกวลี  วงศ์คำจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุรีรัตน์  บุญเอี่ยม
พนักงานทั่วไป

นายชวลิต  วะชุม
ผู้ช่วย จพง.ป้องกันฯ