หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน

พ.อ.อ.ธนพล สุวรรณรอ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
081-9716979

นายจีระศักดิ์ ศิริสานต์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
088-3035947

นางพนอม อังคุนันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวอธิรดี ทันบุญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

นายเกณฑ์พล คาวีวงศ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวรัศมี เรียมแสน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายสรพงษ์ ศรีวรชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง