หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน

ปลัด

พ.อ.อ.ธนพล สุวรรณรอ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน

รองปลัด

นายจีระศักดิ์ สิริสานต์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน

รองปลัด

นางพนอม อังคุนันท์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน