ภาพการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไป วันที่ 10 สิงหาคม 2565